Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Statutu Karmelitańskiego Instytutu Duchowości. Jako taki zawiera regulacje praktyczne do stosowania wybranych norm statutowych.

W poszczególnych punktach Regulaminu wskazano, za pomocą skrótu „art.”, odniesienie do norm zawartych w Statucie.

 1. Doroczne „Dni duchowości” mają charakter wykładów otwartych i odbywają się na ogół w drugi czwartek maja i w następujący po nim piątek (art. 3d). Udział w „Dniach duchowości” jest obowiązkowy dla słuchaczy zwyczajnych.
 2. Mając na uwadze udział studentów UPJPII w wykładach w KID, daty rozpoczęcia i zakończenia semestrów w KID dostosowane są do analogicznych dat w UPJPII (art. 4).
 3. Obowiązkowe zebrania rady Instytutu, winny być zwołane na listopad oraz marzec, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by wszyscy członkowie mogli wziąć w nich udział. Kto z ważnych przyczyn nie mógłby wziąć udziału w zebraniu, powinien przedstawić powód dyrektorowi (art. 12c).
 4. Przynajmniej cztery dni przed zebraniem rady Instytutu, sekretarz dostarczy członkom porządek obrad (art. 12c).
 5. Decyzje rady Instytutu mogą być podejmowane poprzez głosowanie tajne lub jawne, przy czym, jeśli przynajmniej jeden z członków o to poprosi, należy zarządzić głosowanie tajne (art. 12c).
 6. Zapisy słuchaczy trwają do rozpoczęcia roku akademickiego.
 7. Kto został zapisany do Instytutu jako wolny słuchacz, może zostać wpisany jako słuchacz zwyczajny, jeśli spełnia określone warunki (art. 17b-f).
 8. Wybory przedstawiciela słuchaczy wobec zarządu Instytutu, winny dokonać się w miesiącu październiku. Zarezerwuje się na nie potrzebny czas, skracając wykład (art. 18).
 9. Słuchacze dają swój wkład w życie Instytutu, zwłaszcza poprzez swego przedstawiciela. Słuchacze mogą zbierać się poza czasem zajęć, aby przedyskutować kwestie, które pragną przedstawić zarządowi Instytutu (art. 18).
 10. W wyborach przedstawiciela słuchaczy (art. 18) głosowanie jest tajne. Przewodniczący, którym jest wicedyrektor albo osoba przez niego delegowana (art. 11b), nie bierze udziału w głosowaniu. Skrutatorami w tych wyborach są dwaj słuchacze zatwierdzeni przez aklamację. Kandydat, który w pierwszym głosowaniu, po odliczeniu głosów nieważnych, otrzymał więcej niż wszyscy pozostali razem wzięci, będzie wybrany. Jeżeli zaś za pierwszym razem nikt nie otrzyma więcej głosów niż pozostali, należy głosować powtórnie. Jeśli zaś i w drugim głosowaniu żaden nie otrzyma więcej głosów niż wszyscy pozostali, należy przystąpić do trzeciego głosowania, gdzie głos bierny będą posiadać tylko dwaj kandydaci, którzy w drugim głosowaniu otrzymali więcej głosów niż pozostali, pomiędzy zaś tymi, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów, starsi. Ci obydwaj kandydaci w tym głosowaniu nie biorą udziału. Z tych dwóch wybrany zostaje ten, który otrzyma więcej głosów. Natomiast, jeżeli liczba głosów będzie równa, za wybranego należy uważać starszego. Protokół z wyborów podpisuje przewodniczący i dwóch skrutatorów. Należy złożyć go w sekretariacie.
 11. Sesje egzaminacyjne (art. 24) są trzy: w lutym, w czerwcu.
 12. Skala ocen na egzaminie (art. 24) jest następująca: 5 – bardzo dobra; 4,5 – plus dobra; 4 – dobra; 3,5 – plus dostateczna; 3 – dostateczna; 2 – niedostateczna. Słuchacz będzie musiał powtórzyć egzamin, jeśli otrzyma ocenę niedostateczną.
 13. Czas zajęć Studium duchowości (art. 25) jest następujący:Piątek
  Pierwszy wykład 17.00-18.30 (2 godz.)
  Drugi wykład 18.45-20.15 (2 godz.).
  W sekcji Studium duchowości wykłady kursoryczne organizowane są cyklicznie, co dwa lata. Uczestniczą w nich słuchacze zarówno I jak i II roku. Rozkład wykładów kursorycznych w biennium (art. 25d) przedstawia się następująco:
  Rok A (rozpoczęcie jesienią roku nieparzystego)
  Semestr I
  K1 Teologia duchowości – I (1 godz./tyg.)
  K5 Duchowość biblijna (1 godz./tyg.)
  Semestr II
  K1 Teologia duchowości – I (1 godz./tyg.)
  K3 Historia duchowości – I (1 godz./tyg.)
  K6 Duchowość patrystyczna (1 godz./tyg.)Rok B (rozpoczęcie jesienią roku parzystego)
  Semestr I
  K2 Teologia duchowości – II (1 godz./tyg.)
  K7 Duchowość liturgiczna (1 godz./tyg.)
  K8 Duchowość maryjna (1 godz./tyg.)
  Semestr II
  K2 Teologia duchowości – II (1 godz./tyg.)
  K4 Historia duchowości – II (1 godz./tyg.)
  K9 Duchowość karmelitańska (1 godz./tyg.).
  Wykłady monograficzne w sekcji Studium duchowości posiadają zazwyczaj wymiar czasowy 1 godz./tyg. każdy (art. 25e).

  W przypadku zwiększenia liczby godzin wykładowych (art 25f) czas zajęć przedstawia się następująco:

  Środa, wykłady monograficzne
  Pierwszy wykład 17.00-18.30 (2 godz.)
  Drugi wykład 18.45-20.15 (2 godz.)
  Piątek, wykłady kursoryczne
  Pierwszy wykład 17.00-18.30 (2 godz.)
  Drugi wykład 18.45-20.15 (2 godz.)

  W sekcji Studium duchowości wykłady kursoryczne organizowane są cyklicznie, co dwa lata. Uczestniczą w nich słuchacze zarówno I jak i II roku. Rozkład wykładów kursorycznych w biennium (art. 25d) przedstawia się następująco:
  Rok A (rozpoczęcie jesienią roku nieparzystego)
  Semestr I
  K1 Teologia duchowości – I (2 godz./tyg.)
  K5 Duchowość biblijna (2 godz./tyg.)
  Semestr II
  K3 Historia duchowości – I (2 godz./tyg.)
  K6 Duchowość patrystyczna (2 godz./tyg.)
  Rok B (rozpoczęcie jesienią roku parzystego)
  Semestr I
  K2 Teologia duchowości – II (2 godz./tyg.)
  K7 Duchowość liturgiczna (1 godz./tyg.)
  K8 Duchowość maryjna (1 godz./tyg.)
  Semestr II
  K4 Historia duchowości – II (2 godz./tyg.)
  K9 Duchowość karmelitańska (2 godz./tyg.).
  Wykłady monograficzne w sekcji Studium duchowości posiadają zazwyczaj wymiar czasowy 2 godz./tyg. każdy.

 14. Słuchacze zwyczajni są obowiązani uczestniczyć we wszystkich wykładach kursorycznych i monograficznych. (art. 25). Ze wszystkich tych wykładów mają też obowiązek złożyć egzamin (art. 27).
 15. Wykłady w sekcji Formacja do życia konsekrowanego (art. 26) posiadają zazwyczaj wymiar czasowy 1 godz./tyg. każdy.
 16. Czas zajęć sekcji Formacja do życia konsekrowanego (art. 26) obejmuje soboty II semestru:
  Pierwszy wykład 15.00-16.30 (2 godz.)
  Drugi wykład 16.45-18.15 (2 godz.).
 17. Publikacje KID (art. 29) obejmują:
  a) serię wydawniczą „Formacja zakonna”, która jest owocem kursów formacyjnych organizowanych w ramach sekcji Formacja do życia konsekrowanego. Stanowi pomoc w formacji początkowej i stałej osób konsekrowanych;
  b) serię wydawniczą „Karmel żywy” dokumentującą coroczne „Dni duchowości”;
  c) rocznik Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae, zawierający artykuły w różnych językach, propagujący teologię duchowości nie tylko jako odrębną naukę, ale także w dialogu z innymi działami teologii oraz dyscyplinami naukowymi;
  d) serię wydawniczą „Źródła karmelitańskie” przybliżającą mniej znane ważne teksty tradycji karmelitańskiej;
  e) książki monograficzne z różnych dziedzin duchowości i życia konsekrowanego;
  f) opracowania zbiorowe.
  ***
  Rada Prowincjalna zatwierdziła niniejszy Regulamin Karmelitańskiego Instytutu Duchowości na posiedzeniu w siedzibie Kurii Prowincjalnej w Krakowie, w dniu 29 września 2016 r. (nr 239/2016).

o. Tadeusz Florek OCD
Prowincjał

o. Piotr Linka OCD
Sekretarz Prowincji

Kraków, 29 września 2016 r.