p. Anna Wajda

O WYKŁADOWCY

Anna Maria Wajda – dr inż. nauk rolniczych w zakresie sztuki ogrodowej i dr nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wykładowca przedmiotów biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przyrodą w Biblii, zwłaszcza fauną i florą biblijną, a także życiem codziennym w czasach biblijnych. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz członkiem Rady Naukowej zeszytu Nauki Przyrodnicze – Rocznik Przemyski, wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu.

O WYKŁADZIE

Data: 06.03.2019

Temat: Biblijna koncepcja doskonałości.

Pragniemy być doskonałymi. Szukamy wzorów, które mogą nam pomóc w osiągnięciu tego stanu. Spróbujmy zatem odszukać w Piśmie Świętym wersety mówiące o ludzkiej doskonałości. Co ciekawe, dopiero w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju znajdujemy wzmiankę o pierwszym człowieku, którego Biblia nazywa doskonałym – jest nim Noe (Rdz 6, 9). Kolejną postacią biblijną, z którą należy wiązać to słowo jest Abram (Rdz 17, 1). To z nim Bóg zawrze przymierze i zmieni mu imię na Abraham. Jest jeszcze król Dawid, który pod koniec życia aż trzykrotnie nazywa siebie samego doskonałym, mimo że nie ustrzegł się błędów życiowych – 2 Sam 22, 24,26,33. Doskonałym nazwany jest także Hiob (Hi 1, 1,8; 2,3). Co zatem łączy wszystkich tych „doskonałych” wzmiankowanych na kartach Starego Testamentu? Dlaczego pokazują oni, jak w świecie pełnym grzechu i pokus zachować doskonałość serca i przyjaźń z Bogiem? Zapytać też trzeba jak „doskonałość” definiuje Nowy Testament? Jej wzorem według Jezusa jest Ojciec i mamy Go naśladować (Mt 5, 48). Na kartach tej części Pisma Świętego znajdziemy także wezwanie, aby zastosować się do wskazań Mistrza z Nazaretu, które usłyszał bogaty młodzieniec, również pragnący być doskonałym (Mt 19, 21 nn)? Choć osiągnął on już pewien stopień doskonałości Jezus zaprasza go, by poszedł jeszcze dalej, by stał się jeszcze doskonalszy. Jednak dla młodego bogacza jest to zbyt trudne i odchodzi zasmucony. Czy i jak możemy zatem sprostać biblijnemu wezwaniu do wzrastania w doskonałości? Więcej o tym wszystkim i o innych kwestiach związanych z tą biblijną kwestią na wykładzie 6 marca 2019 roku o godz. 17.30. Serdecznie zapraszam!