O Instytucie

Karmelitański Instytut Duchowości powstał w 1991 roku i mieści się w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 18a.
Jest Instytutem stowarzyszonym z Instytutem Duchowości działającym w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie.

Zakres działalności KID

  • Propagowanie wiedzy z zakresu duchowości chrześcijańskiej
  • Wprowadzanie w duchowość wybitnych przedstawicieli Karmelu
  • Formacja ogólnochrześcijańska
  • Formacja do życia konsekrowanego

Studium duchowości

Oferujemy dwuletni cykl wykładów z zakresu chrześcijańskiej duchowości prowadzonych w sposób przystępny dla każdego.

  • wykłady kursoryczne: tematyka stała (obejmuje zasadnicze zręby duchowości chrześcijańskiej)
  • wykłady monograficzne: tematyka zmienna (stanowi pogłębienie wybranych zagadnień)

Czytaj dalej…

PROJEKTY KID

Centrum Kultury Duchowej

Jego zadaniem jest realizacja charyzmatu karmelitańskiego we współczesnym świecie, poprzez rozwój idei duchowości

Formacja do życia konsekrowanego

serie wykładów z cyklu Formacja do życia konsekrowanego, traktujące o wybranych aspektach życia konsekrowanego w perspektywie teologicznej i praktycznej

Ośrodek konsultacyjno – formacyjny

służy indywidualną pomocą duchową i psychologiczną

Publikacje

Na publikacje Karmelitańskiego Instytutu Duchowości składają się serie wydawnicze: „Karmel żywy”, „Formacja zakonna” i „Źródła karmelitańskie”, rocznik Itinera Spiritualia i inne

Historia

Studium duchowości to dwuletni cykl wykładów z zakresu chrześcijańskiej duchowości prowadzonych w sposób przystępny dla każdego. Oprócz formacji ogólnochrześcijańskiej i wprowadzania słuchaczy w duchowość wybitnych przedstawicieli Karmelu, celem Studium Duchowości jest tworzenie klimatu modlitwy i atmosfery sprzyjającej budowaniu relacji międzyludzkich. Formami realizacji powyższych celów są: wykłady, wspólna Msza Święta oraz okolicznościowe spotkania przy stole.

Krótki rys historyczny:

1990

– zorganizowanie serii otwartych konferencji z zakresu duchowości w klasztorze karmelitów bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18

1991

– w kontekście jubileuszu 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża, założenie w tymże klasztorze przez o. Jerzego Wiesława Gogolę OCD Karmelitańskiego Studium Duchowości, realizującego program stałych wykładów

1993

– nadanie nazwy Karmelitański Instytut Duchowości (KID), zapoczątkowanie współpracy z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie (dzisiejszym Uniwersytem Papieskim Jana Pawła II)

1994

– inauguracja wykładów z cyklu Formacja do życia konsekrowanego

1995

– zapoczątkowanie serii wydawniczej „Formacja zakonna”

1998

– inauguracja „Tygodni duchowości” (od roku 2008 organizowanych pod nazwą „Dni duchowości”) na kanwie 100-lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus i ogłoszenia jej Doktorem Kościoła (1997), zainicjowanie serii wydawniczej „Karmel żywy”

2000

– poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę gmachu Instytutu

2001

– poświęcenie i inauguracja gmachu Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18a

2007

– włączenie w struktury KID Ośrodka Konsultacyjno-Formacyjnego

2008

– inauguracja rocznika Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae

2010

– KID Instytutem stowarzyszonym z Instytutem Duchowości działającym w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie

2011

– zapoczątkowanie serii wydawniczej „Źródła karmelitańskie”

2013

– odbyły się pierwsze „Warsztaty z duchowości”

2015/16

– odbył się po raz pierwszy roczny cykl warsztatów i dni skupienia: ,,Ze Świętymi Karmelu”

2016/17

– odbył się po raz pierwszy roczny cykl dni skupienia: ,,Szkoła modlitwy terezjańskiej”. Siedem mieszkań Twierdzy wewnętrznej.
– odbył się po raz pierwszy konkurs literacki KID

Z duchem czasu

W dobie zdominowanej przez myślenie techniczno-ekonomiczne, widząc wielość różnych problemów i trudności, nad wyraz jasno jawi się potrzeba wskazywania na duchowość dla zrównoważenia przerostu nazbyt materialistycznego zaangażowania człowieka współczesnego. Kultura myślenia o człowieku wymaga wydobycia całego jego duchowego piękna, przypominania o jego duchowym pierwiastku, o tym, że jest synem Boga, że nosi w sobie Boskie tchnienie.
Kościół wskazuje na potrzebę duchowej przemiany, duchowego dojrzewania, które winno być dojrzewaniem do pełni życia, a nie zmierzaniem ku duchowej śmierci. Teolodzy również zdają sobie sprawę z niezwykłej potrzeby głębi, pośród świata zarażającego pustką i nudą. Karl Rahner powiedział nawet, że chrześcijanie XXI wieku będą mistykami, albo nie będzie ich wcale, a Jan Paweł II w słowach „Wypłyń na głębię” zostawił nam wyraźny drogowskaz na trzecie tysiąclecie.
Z wielu stron napierają na nas propozycje różnych mistycyzmów typu dalekowschodniego czy zachodniego (New Age). Wprowadzają one wiele zamieszania wokół natury życia duchowego, wykorzystując głód doświadczenia i potrzebę głębszej modlitwy, np. medytacji.
To na przestrzeni niemal całego minionego stulecia, tak wyraźnie naznaczonego dramatami wojen i totalitaryzmów, Papieże wskazują na duchowość Karmelu, ogłaszając trzech świętych Zakonu Karmelitańskiego Doktorami Kościoła: św. Jan od Krzyża – 1927, św. Teresa od Jezusa – 1970, św. Teresa od Dzieciątka Jezus – 1997. W ten sposób zwracają uwagę na niezwykłą aktualność duchowości karmelitańskiej wobec najtrudniejszych problemów i oczekiwań.
Karmel uświadamia sobie, że posiada bardzo bogatą doktrynę, zdolną z powodzeniem sprostać przedstawionym wyżej wymaganiom i spokojnie odpowiadać na najtrudniejsze pytania z zakresu duchowości, a zwłaszcza mistyki. Karmelitański Instytut Duchowości jest po części odpowiedzią Zakonu na współczesne potrzeby, po części propozycją pogłębienia życia wiary, jak również chęcią uczestniczenia w duchowym pejzażu Krakowa.
Zlokalizowany w centrum miasta, jest Instytutem stowarzyszonym z rzymskim Teresianum oraz współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Swoją działalnością obejmuje: propagowanie wiedzy z zakresu duchowości ogólnej i szczegółowej; formację do życia konsekrowanego; wprowadzenie w duchowość świętych i błogosławionych Karmelu; tworzenie środowiska duchowego i kulturalnego, które łączy wierzących wszystkich stanów życia, a także ludzi poszukujących; tworzenie środowiska naukowego poprzez współpracę z innymi ośrodkami naukowymi.

Nasze priorytety

Rozwój intelektualny

Wiara i rozum

solidnym fundamentem

wszystkiego

Nauka modlitwy

Od gestu i słowa

do stylu życia

Spotkanie z człowiekiem

Drugi człowiek

szansą na spotkanie Boga

Kultura chrześcijańska

Zmysły w Chrystusie

stają się harmonią