Studium duchowości

Idea i organizacja

Studium duchowości to dwuletni cykl wykładów z zakresu chrześcijańskiej duchowości prowadzonych w sposób przystępny dla każdego. Oprócz formacji ogólnochrześcijańskiej i wprowadzania słuchaczy w duchowość wybitnych przedstawicieli Karmelu, celem Studium Duchowości jest tworzenie klimatu modlitwy i atmosfery sprzyjającej budowaniu relacji międzyludzkich. Formami realizacji powyższych celów są: wykłady, wspólna Msza święta oraz okolicznościowe spotkania przy stole.

 

Wykłady odbywają się w piątki w godz. 17.00–20.15

  • wykłady kursoryczne: tematyka stała (obejmuje zasadnicze zręby duchowości chrześcijańskiej)
  • wykłady monograficzne: tematyka zmienna (stanowi pogłębienie wybranych zagadnień)

Przed wykładami możliwość uczestnictwa we Mszy św. o godz. 16.30 w kaplicy KID

 


Organizacja Studium:

Studium w KID obejmuje zajęcia dydaktyczne i pracę indywidualną słuchaczy.

Zajęcia dydaktyczne organizowane są zasadniczo w formie wykładów.

Praca indywidualna obejmuje studium zagadnień poza czasem zajęć w Instytucie, które to studium podlega weryfikacji podczas egzaminu, a także, według uznania wykładowców, w innych momentach.

Wykładowcy winni troszczyć się, by wykładana przez nich doktryna z zakresu teologii duchowości, przyczyniała się do dojrzewania duchowego słuchaczy.

Językiem wykładowym jest język polski.

Formę egzaminu ustala wykładowca. Forma ta może być ustna lub pisemna, teoretyczna lub praktyczna.

Sekcje i przedmioty wykładane

Pełny cykl zajęć w sekcji Studium duchowości trwa dwa lata.

Zajęcia w tym cyklu rozpoczynają się w pierwszym tygodniu października i kończą w miesiącu czerwcu.

W ramach sekcji Studium duchowości przewidziane są wykłady kursoryczne i monograficzne. Wykłady kursoryczne obejmują główny zrąb duchowości chrześcijańskiej, z zaznaczeniem duchowości karmelitańskiej, zaś wykłady monograficzne traktują bardziej szczegółowo wybrane zagadnienia poszerzające.

Tematy wykładów kursorycznych w biennium są następujące: teologia duchowości, historia duchowości, duchowość biblijna, duchowość patrystyczna, duchowość liturgiczna, duchowość maryjna i duchowość karmelitańska.

Tematyka wykładów monograficznych jest zmienna, ustalana na bieżąco.

Tygodniowa liczba godzin wykładowych, na obu latach, wynosi cztery godziny: dwie godziny wykładów kursorycznych i dwie monograficznych. Istnieje możliwość zwiększenia liczby godzin wykładowych w zależności od zainteresowania słuchaczy.

Słuchacze

KID przyjmuje słuchaczy wszystkich stanów życia: kapłańskiego, konsekrowanego i świeckiego, którzy spełniają określone warunki.

Słuchacze dzielą się na: zwyczajnych i wolnych słuchaczy.

Słuchaczami zwyczajnymi są ci, którzy zostali przyjęci do Studium duchowości na pełny dwuletni cykl, kończący się uzyskaniem dyplomu z teologii duchowości.

Słuchaczem zwyczajnym może być każdy, kto złożył wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy, kopia świadectwa dojrzałości albo dyplomu potwierdzającego wyższe kwalifikacje, trzy fotografie. Istnieje możliwość przyjęcia jako słuchaczy zwyczajnych także osób nie posiadających świadectwa dojrzałości. Przy dopełnianiu formalności przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna.

Wolnymi słuchaczami są ci, którzy po dopełnieniu formalności uczęszczają na wybrane przez siebie wykłady w ramach Studium duchowości.

Na początku każdego roku zajęć słuchacze (zarówno zwyczajni jak i wolni słuchacze) wybierają, spośród słuchaczy zwyczajnych, swojego przedstawiciela, który przez okres tego roku reprezentuje ich przed zarządem Instytutu.