Szanowni Państwo,

INFORMUJEMY, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce,

Karmelitański Instytut Duchowości (KID),

pobiera od uczestników spotkań dane kontaktowe w postaci: imienia, nazwiska i nr telefonu,

na wypadek stwierdzenia, u któregoś z Państwa zakażenia SARS-CoV-2;

w celu poinformowania reszty uczestników o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2

  1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Karmelitański Instytut Duchowości (KID), 31-510 Kraków, ul Rakowicka 18a. e-mail: kidkarmel@gmail.com, tel: 669924139.
  2. W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób: przesyłając e-mail na adres kidkarmel@gmail.com lub listownie na adres Karmelitańskiego Instytutu Duchowości.
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania: CEL PRZETWARZANIA: Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2 PODSTAWY PRAWNE: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2 w Polsce.
  4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Karmelitański Instytut Duchowości, każdej osobie przysługują następujące prawa: a) prawo żądania dostępu do danych osobowych b) prawo żądania ich sprostowania c) prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO) d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania
  7. Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do Karmelitańskiego Instytutu Duchowości z odpowiednim wnioskiem. W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail KID, listownie na adres KID lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych. KID zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na Karmelitańskim Instytucie Duchowości nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.
  8. Każdej osobie, która uzna, że KID przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  10. Dane osobowe zebrane przez KID będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.